ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Ένας υδάτινος προορισμός στολίδι για την Ελλάδα

Μία ακόμα προκήρυξη για θέσεις εργασίας σε Δήμο!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.
Αναλυτικά:
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, γνωστοποιεί την πρόσληψη δύο (2) οδηγών ΔΕ απορ/ρων αυτοκινήτων και δέκα (10) εργατών ΥΕ καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες τη υπηρεσίας καθαριότητας.
Ειδικότητα : ΔΕ οδηγός απορ/ρου αυτοκινήτου

Θέσεις: δύο (2)

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών (για οδηγούς)

2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν εάν έχουν εργαστεί από 1-1-2018
στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ και σε ποιο φορέα.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας (η ημερομηνία έκδοσης
της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και
κάρτας ανεργίας) εάν υπάρχει.
8. Σχετικά με τις αιτήσεις των οδηγών εφόσον δεν υπάρχει ο κύριος τίτλος
σπουδών απαιτείται σχετική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών και απολυτήριος
τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Δείτε και την προκήρυξη εδώ


Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να είναι χρήσιμο!

Σχόλια