ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Διακήρυξη του Δήμου Καστοριάς για προμήθεια οχήματος στα πλαίσια του προγράμματος Less Waste II

Ο Δήμαρχος Καστοριάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση «Προμήθεια  οχήματος Less Waste II», προϋπολογισμού 35.000,00 € με το ΦΠΑ, αρ. μελ. 10/2019, της Πράξης «Promotion of waste prevention and recycling at the crossborder area» με ακρωνύμιο LESS WASTE II, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 25/7/2019 ημέρα Πέμπτη και καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών η 10:30 π.μ..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καστοριάς για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης (25/7/2019, 10:00 π.μ.).

Όλα τα τεύχη δημοπράτησης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς στη διεύθυνση http://www.kastoria.gov.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εμπορία αυτοκινήτων – οχημάτων.

Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου, τηλ. 2467025117, 2467081318.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 8-7-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ


Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να είναι χρήσιμο!

Σχόλια